Kannatusyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Karhunkaatajien
Kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallinen
kieli on suomi.

 
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja
taloudellisesti tukea Partiolippukunta Katajanokan Karhunkaatajat ry:n
toimintaa avustamalla ja tukemalla lippukunnan johtajistoa sen toimintaan
kuuluvissa kasvatustehtävissä sekä keräämällä lippukunnalle varoja
jäsenmaksujen, keräysten, arpajaisten, juhlien yms. muodossa. Yhdistys voi
omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 
 
3 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen
kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja jonka johtokunta hyväksyy.Jäsenen on suoritettava toimintakausittain jäsenmaksu, jonka suuruuden ja
maksuajan määrää vuosikokous.

 

 
4 § Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta,
jonka vuosikokous valitsee kullekin toimintakaudelle.  Johtokuntaan
kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä sekä enintään kolme
varajäsentä.  Varajäsenet kutsutaan johtokunnan kokouksiin kuten
varsinaisetkin jäsenet.  Varajäsen toimii johtokunnan varsinaisen
jäsenen tilalla jälkimmäisen ollessa estynyt, muussa tapauksessa
varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  Johtokunnan
kokouksissa on lippukunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan edustajilla läsnäolo-
ja puheoikeus.Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
jotka toimivat vastaavissa asemissa yhdistyksessäkin.  Johtokunta
valitsee taloudenhoitajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat virkailijat.Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
puolet kaikista jäsenistä on paikalla.  Johtokunta ratkaisee asiat
yksinkertaisella enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee asian
puheenjohtajan ääni.

 

 
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 
 
6 § Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi alkaa 1.1
ja päättyy 31.12.  Tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta.Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 
 
7 § Vuosikokous pidetään kunkin vuoden tammikuun 15.
päivän ja helmikuun 15. päivän välisenä aikana. Ylimääräisiä kokouksia
voidaan pitää, jos johtokunta pitää tarpeellisena tai yksi kymmenesosa
jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta
pyytää.Kutsu toimitetaan kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen
kokouspäivää.

 
 
8 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
   [ 1 ]  Avataan kokous.

 [ 2 ]  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 [ 3 ]  Todetaan kokouksen laillisuus.

 [ 4 ]  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 [ 5 ]  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto.

 [ 6 ]  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille.

 [ 7 ]  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus ja maksuaika.

 [ 8 ]  Määrätään johtokunnan jäsenten määrästä.

 [ 9 ]  Valitaan johtokunnan jäsenet.

[ 10 ]  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

[ 11 ]  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

[ 12 ]  Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 
9 § Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan
Partiolippukunta Katajanokan Karhunkaatajat ry:lle tai, mikäli senkin
toiminta on päättynyt, purkamispäätöstä tehtäessä päätettävällä tavalla
partiotoiminnan hyväksi.

 
 
10 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä
yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljännestä läsnä olevista
jäsenistä muutosta kannattaa.Yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa,
jos kolme neljäsosaa läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa.  Päätös
on samalla määräenemmistöllä hyväksyttävä aikaisintaan kahden viikon ja
viimeistään kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa.